БИДНИЙ ТУХАЙ

ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

                                                                                                                    

ИХ ЗАСАГ ОУИС МЭДЛЭГИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ, БАЯЛАГ БҮТЭЭГЧДИЙГ ТӨРҮҮЛЭХ, ОЮУТАН СУРАЛЦАГЧДЫН АЖИЛ АМЬДРАЛЫН БАТАЛГААГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭГДСЭН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ИННОВАЦИЙН  БҮТЭЭЛЧ ЧАДАМЖТАЙ, СУДАЛГААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ БАЙНА.

Шинжлэх ухааны сургуулийн эрхэм зорилго:

ОУ-ын болон үндэсний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн ахисан түвшний сургалт явуулж, эрдэм, шинжилгээ судалгааны ажлын өндөр ур чадвартай, зах зээлд хөрвөх чадамжтай, бүтээлч сэтгэлгээтэй мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Шинжлэх ухааны сургуулийн зорилт:

Ø  Орчин үеийн их сургуулийн жишиг, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, суралцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сургалтын хөтөлбөрийг байнга шинэчлэн сайжруулах

Ø  Багшийн багшлах болон судалгааны арга зүйг сайжруулах замаар сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо, чанар үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх

Ø  Багш, суралцагчийг бүх талаар хөгжүүлэх, тогтвортой хөгжлийг дэмжих, гадаад, дотоодын ижил төстэй сургууль, байгууллагуудтай үр ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх